Lycée

Beruffsausbildung

Concept Maps

Sommaire

Beschreibung

Concept Maps ass eng Method an en digitale grafeschen Tool an engem. Den Tool ass aus enger Collaboratioun tëschent dem OASYS4schools, der Uni Lëtzebuerg an dem SCRIPT entstan, an ass villsäiteg asetzbar fir ze léieren, ze ënnerriichten a Wëssen ze testen!

Informations

Produkt

Affiliations

Concept Maps

Klasse
Lycée
  • Classique
  • Général
Zielpublikum
Léierpersounen

Description

Beschreibung

Concept Maps ass eng Method an en digitale grafeschen Tool an engem. Den Tool ass aus enger Collaboratioun tëschent dem OASYS4schools, der Uni Lëtzebuerg an dem SCRIPT entstan, an ass villsäiteg asetzbar fir ze léieren, ze ënnerriichten a Wëssen ze testen!

Depliant

Format

Digital

0,00 €
Nur für Lehrkräfte. Bitte loggen Sie sich mit Ihrem IAM ein.

Contenu multimédia

Nur für Lehrkräfte. Bitte loggen Sie sich mit Ihrem IAM ein.